Home
Gothitelle Page
gothitelle
Evolution
gothita
gothorita
gothitelle
HP
70
Attack
55
Defense
95
Special Attack
95
Special Defense
110
Speed
65